: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง 
 กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  กฏระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑. พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]
๕. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘.
๙. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
๑๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
๑๔. กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖. กฎกระทรวง การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔
กฏระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. พระราชกฤษฎีการะบุทบวงการชำนัญพิเศษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕  
๓. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
๔. ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
๕. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
  กฏระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ เมษายน๒๕๕๕
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๗ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
๗. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  กฏระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๑. พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]
๕. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘.
๙. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
๑๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
๑๔. กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖. กฎกระทรวง การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. กฎกระทรวง กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๘. กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๙. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเรื่องไว้พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๐. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๑. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๒. ระเบียบประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๓. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๔. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งทนายความและการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๕. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖. ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๗. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน 
๒๘. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
๒๙. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน 
๓๐. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมีมติมิให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เข้าร่วมดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
๓๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการกองที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๓. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน 
๓๔. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 
๓๕. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง กฎกระทรวงการนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๔
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. และ สอ.กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. และ สอ.กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
เรื่อง พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
 
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2553
0401/
ว 931
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 ตุลาคม
2553
0401/
ว 828
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
22 กันยายน
2553
0401/
ว 776
แจ้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 กันยายน
2553
0401/
ว 522
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
11 มิ.ย.
2553
0401/
ว 429
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 พ.ค.
2553
0401/
ว 373
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
23 เม.ย.
2553
0401/
ว 243
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
11 มี.ค.
2553
0401/
ว 240
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
10 มี.ค.
2553
0401/
ว 224
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
5 มี.ค.
 2553

 
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2552
กษ 0401/
ว 1176
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
 
ลงวันที่ 23
กันยายน 2552
กษ 0401/
ว 1133
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงวันที่ 16
กันยายน 2552
กษ 0401/
ว 991
ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
 
1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 
2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
    พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ 17
สิงหาคม 2552
กษ 0401/
ว 886
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
 
 
ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2552
กษ 0401/
ว 260
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรื่อง ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเสนอข้อมูลข่าวสารลับต่อสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
กษ 0401/
ว 232
กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ ๒ (๖๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
กษ 0401/
ว 207
2. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๕๕๑

4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑

5. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

6. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

7. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑

8. ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

9. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒)

10. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552