จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่


เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาวกาญจนา  แขขุนทด) 
   แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๔ ๖ ๙ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Huber H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด สบก. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งแผน/แนวทางการตรวจการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน  สผค., สพถ. ละ ผตท.๑-๑๐ 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
      แจ้งเวียน  กคก., กตน. ละ หตส.ทุกจังหวัด 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
:: หากประสงค์ซื้อแผ่น DVD ขอให้แจ้ง โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม โดยตรง::
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งแผ่นผับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางบุญตา  สุริยนต์) 
   แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทัดชา  กว้างสวาสดิ์)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.   

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ
      แจ้งเวียน หตส. ๓๖ จังหวัด 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการบูรณาการภารกิจด้านการป้องปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เข้ามาในราชอาณาจักร
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ
      แจ้งเวียน หตส. ๓๖ จังหวัด 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน
           แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐. 
แจ้งเวียน หตส.ทุกจังหวัด 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอแจ้งข่าวการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ CIRDAP
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด สบก.  

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามร่างพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดาของ นางสุชญา  เพชร์ผ่อง)
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ ๓
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด สบก. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานราก
ในการจ้างก่อสร้าง
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคล
เพื่อประกอบอาหารหรือจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืน
หลักประกันสัญญา
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รับโอนข้าราชการ (กรมป่าไม้)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ทรงขอบใจ
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปาริฉัตร  ภู่ทอง)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑
หมายเหตุ ขอยกเลิกหนังสือเวียน ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๘ และใช้หนังสือเวียนฉบับนี้แทน
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม/
หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง บิดาของพนักงานราชการถึงแก่กรรม (บิดาของ นางณัณภักดิ์วรา โชตนิธินันท์)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุจิตรา  สมานทิศ)
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน (นางสาวฐิตินันท์  เหมือนพะวงศ์)
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจนโยบายแนวทางการจัดทำโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน (นายบุญจันทร์ แม้นศิริ)
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
     แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง สภากาชาดไทยขอรับการสนับสนุน ในวันสำคัญของหน่วยงานเพื่อการส่งต่อการให้
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
      ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญหทัย  ขวัญเขียว)
         แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการ
มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบ
วาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
 :: หากประสงค์เสนอประเด็นฯ ขอให้แจ้ง สช.โดยตรง::
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

เรื่องแจ้งเวียนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย 
(นางสาวอุไรวรรณ หมุนแก้ว,นางสาวอาริหยะ โคแหละ,นางสาวณฐมน สำราญ) 
   แจ้งเวียน  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
:: ขอให้แจ้งความต้องการฯ สงให้ฝ่วยบริหารทั่วไป สบก. ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒::
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.