: หน้าแรก     
 
: คำสั่ง              
   

: คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักบริหารกลาง

   

: คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

     
  : ระเบียบ
    : ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ระเบียบกระทรวงการคลัง
    : ระเบียน ก.พ.
    : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
     
  : ประกาศ
    : ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ประกาศสำนักบริหารกลาง
    : ประกาศคณะกรรมการป้องกันรักษาความปลอดภัย
    : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
   
   
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  : เรื่องทั่วไป
  : GFMIS
  : กรณีศึกษาคดีปกครอง
  แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน
  : พระราชกฤษฎีกา
  : พระราชบัญญัติ
  : ราชกิจจนานุเบกษา
  : กฎกระทรวง ข้อบังคับ
   
   
   
   
   
   
   
 

 


ประกาศสำนักบริหารกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งและประกาศสำนักบริหารกลาง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
     ๒. ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.


ประกาศสำนักบริหารกลาง พ.ศ. ๒๕๕๓
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๙๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ประกาศสำนักบริหารกลาง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลส่วนที่ ๒.๑ (ร้อยละ ๒๕ ของเงินรางวัลส่วนที่ ๒) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
     แจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัด สบก.

 
ประกาศสำนักบริหารกลาง พ.ศ. 2552
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานสารบรรณ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552