: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทฤษฎี จงจิต)
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
และ ประกาศเจตนารมณ์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวศิราภรณ์ โคตรชมภู)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
     ประกาศและคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิตร)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๖๒/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิตร)
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
     ๑. เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
     ๒. เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุเพราะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๖๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวธิดารัตน์  ศรีขวัญ]  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ [นางสาวจิตติมา เอื้อทิตย์สกุล]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศและคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๘๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศและคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ๓. คำสั่ง ที่ ๗๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๗๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ.๒๕๕๒
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๙๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวพนิดา วิจิตรภาพ]  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
[นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๘  ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๑  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐานบัญชา]
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๐๒  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ส.ต.ต.หญิงมายุลี พิลาออน]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ประกาศเจตนารนณ์และประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ เรื่อง
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุเพราะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
     ๒. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวัน ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวจุรีพร เสริฐกระโทก]   
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการตามแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล]
     ๒. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นายวิศรุต  นันทวิญญู]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [นางอัจฉรา  อรุณส่ง]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

 
  
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๘๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
       ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
       ๒. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๙๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
       ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
       ๒. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๓๓/๒๕๕๔
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๐๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
       ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
       ๒. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางสาวกรกมล นิคมชัยประเสริฐ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ ประกาศเจตนารมณ์      
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เพิ่มเติม)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
      ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒ เรื่อง
      ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เ
รื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ [นางเยาวดี  ศรีประเสริฐ]
      ๒. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน 10 ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ้งเวียน ผู้บริหาร กตส. กนก. และ กบก. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและหมุนเวียนข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงไป
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
       ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
    ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ประกาศกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
    ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
2. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 24
กันยายน 2553
เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 24 กันยายน 2553
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการตามแนวทางการบริหารบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553
เรื่อง เกณฑ์การปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
0401/ว 400 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
4 พ.ค.
2553
0401/ ว 390 เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 เม.ย.
2553
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2553
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 21 
เมษายน 2553
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนตามความต้องการของกรมการข้าว) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 15
มีนาคม
2553
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ลงวันที่ 19 เมษายน 2553
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ลงวันที่ 8 เมษายน 2553
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เพิ่มเติม
ลงวันที่ 8 เมษายน 2553
 
 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท้ายกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ พ.ศ.2552 ข้อ 3  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2551   ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
 

ประกาศคณะทำงานรณรงค์และติดตามผลการประหยัดพลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
 
ผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงานระดับหน่วยงาน   รายละเอียด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
 

 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน(ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ลงวันที่ 7 พฤศจิยน 2551
แนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักสิถิติ 6 ว) ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ลงวันที่  11 สิงหาคม 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ตามแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จเหตุมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานกรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานกรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มของของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6ว) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
การกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว) ลงวันที่ 21 มกราคม  2551