: หน้าแรก 
 
: คำสั่ง              
   

: คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักบริหารกลาง

   

: คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

     
  : ระเบียบ
    : ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ระเบียบกระทรวงการคลัง
    : ระเบียน ก.พ.
    : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
     
  : ประกาศ
    : ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ประกาศสำนักบริหารกลาง
    : ประกาศคณะกรรมการป้องกันรักษาความปลอดภัย
    : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
   
   
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  : เรื่องทั่วไป
  : GFMIS
  : กรณีศึกษาคดีปกครอง
  แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน
  : พระราชกฤษฎีกา
  : พระราชบัญญัติ
  : ราชกิจจนานุเบกษา
  : กฎกระทรวง ข้อบังคับ
   
   
   
   
   
   
   
 

 


ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ

2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ

3. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ

4. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ

5. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

6. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ