: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๔๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดพิธีบูชาศาลสมเด็จฯ และพระภูมิเจ้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 แจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๔๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๔๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอภิชัยวงศ์ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(นายชูวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน)  
 แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร กรมฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการใช้ไฟฟ้า (มิเตอร์ย่อย) ของส่วนกลาง 
 แจ้งเวียน ผอ.สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งปริมาณพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้นยาว 
 แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๖ และเชิญชวนประชาชนลงนามปฏิบญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การส่งเรื่องคืนและติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๘๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุญาตเปลี่ยนแปลงข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการสมัมนาสมาชิกเพื่อการพัฒนาสหกรณ์และโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๘๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขอบพระคุณในการปฏิบัติการของนายทะเบียนสหกรณ์
   แจ้งเวียน รตส.,ผอ.สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง และ ผตท. ๑-๑๐ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๘๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สำเนาบันทึกข้อความ เรื่อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานคนตาบอด 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๗๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการใช้ไฟฟ้า (มิเตอร์ย่อย) และน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนกลาง 
 แจ้งเวียน ผอ.สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  แจ้งเวียน ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ ๓ เดือน 
 แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง,สตท.๑๐ และ สตส.กทม.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 
 แจ้งเวียน หตส.ทุกจังหวัด  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง "สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก" กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
  แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๑๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. หน้าแรก   |      |      |      |