: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 

 

 
 


 
หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พ.ศ. 2553
 
เลขที่
 หนังสือ 
เรื่อง
 ลงวันที่  
๐๔๐๐.๑๐/ว ๑
เรื่อง คำแนะนำในการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๒๓๔
เรื่อง ขอส่งคู่มือดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๒๒๖
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด
   แจ้งเวียน ผตท.๑-๑๐ และ หน.สตส.ทุกจังหวัด และ กตน. 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๒๑๗
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๗๒
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๓๕
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๑๙
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน บุคลากร กตส.
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๑๘
เรื่อง ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๑๐
เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๐๙
เรื่อง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๐๘
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๑๐๐
เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลรายการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๙๙
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุอุทกภัย
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๖๕
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
   แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๖๔
เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๖๓
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
   แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๕๘
เรื่อง แจ้งเวียนรายชื่อข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติบุคคลอยู่ในข่ายที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๕๗
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๕๖
เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๔๔
เรื่อง กรอบมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
Link ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๔๐๑/ว ๑๐๓๖
เรื่อง แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
0401/
ว 988
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
26 ตุลาคม
2553
0401/
ว 976
การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
22 ตุลาคม
2553
0401/
ว 975
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
22 ตุลาคม
2553
0401/ ว 961 แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรงคไต
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
19 ตุลาคม 2553
0401/
ว 960
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
19 ตุลาคม
2553
0401/ว 956
การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
19 ตุลาคม 2553
0401/ว 946 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
15 ตุลาคม 2553
0401/ว 940 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 939 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 76 จังหวัด
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 938 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 937 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 936 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 935 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 ตุลาคม 2553
0401/ว 928 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 ตุลาคม 2553
0401/ว 927 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 ตุลาคม 2553
0401/ว 923 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 ตุลาคม 2553
0401/ว 919 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 76 จังหวัด 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม 2553
0401/ว 918 กรอบอัตรากำลังข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 76 จังหวัด
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม 2553
0401/ว 911 ขอส่งเอกสารการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
11 ตุลาคม 2553
0401/ว 904 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 ตุลาคม
2553
0401/ว 902 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 ตุลาคม
2553
0401/ว 901 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 ตุลาคม
2553
0401/ว 894 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ตุลาคม
2553
0401/ว 893 หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ตุลาคม
2553
0401/ว 892 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ตุลาคม
2553
0401/ว 891 หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ตุลาคม
2553
0401/ว 882 ให้รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
5 ตุลาคม
2553
0401/ว 866 การคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 กันยายน 2553
0401/ว 851 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
27 กันยายน 2553
0401/ว 850 การจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน สตท.1-10 และ สตส.ทุกจังหวัด
27 กันยายน 2553
0401/ว 846 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
27 กันยายน 2553
0401/ว 843 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
  แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24 กันยายน 2553
0401/ว 822 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  แจ้งเวียน สตท.1-10 และ สตส.ทุกจังหวัด
20 กันยายน 2553
0401/ว 815 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
20 กันยายน 2553
0401/ว 809 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [ สิงหาคม 2553 ]
link ที่เกี่ยวข้อง 
คลิกที่นี่
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
15 กันยายน 2553
0401/ว 808 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 กันยายน 2553
0401/
ว 761
การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล 
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
31 สิงหาคม 2553
0401/
ว 756
การกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 สิงหาคม 2553
0401/ว 747
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 สิงหาคม 2553
0401/ว 743
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหารผู้ให้บริการด้านสาธาณูปโภค
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 สิงหาคม 2553
0401/ว 739 ซักซ้อมแนวทางและวิธีปฏิบัติการบันทึกเวลามา - กลับ ปฏิบัติราชการ
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
23 สิงหาคม 2553
0401/ว 735 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ    ครั้งที่ 2
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
20 สิงหาคม 2553
0401/ว 732 แจ้งการเบิกจ่ายพัสดุ  และส่งคืนครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2553
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
20 สิงหาคม 2553
0401/
ว 686
ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า 
  เวียน สตท.1-10 สตส.ทุกจังหวัด และ กตน.
3 สิงหาคม 2553
0401/
ว 681
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 กรกฎาคม 2553
0401/ว 678 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 กรกฎาคม 2553
0401/ว 659 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
20 กรกฎาคม 2553
0401/ว 651 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
19 กรกฎาคม 2553
0401/ว 642 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
 สตท. สตส. และ กตน.
14 กรกฎาคม 2553
0401/ว 641 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (ยกเลิกเฉพาะ ข้อ 6)
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 กรกฎาคม 2553
0401/ว 629 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
 สตท.1-10 และ สตส.ทุกจังหวัด
12 กรกฎาคม 2553
0401/ว 613 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 กรกฎาคม 2553
0401/
ว 559
แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/
ว 558
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1/2553 (ณ 1 เมษายน 2553) ของข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/
ว 557
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-พ.ศ.2554
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/ว 556 การกำหนดแบบการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตร
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/
ว 555
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/
ว 554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ. 2553
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 มิถุนายน 2553
0401/
ว 512
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพนักงานราชการ
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
10 มิถุนายน 2553
0401/ว 479 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
  สตท.1-10
2 มิ.ย.
2553
0401/
ว 465
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
31 พ.ค.
2553
0401/
ว 456
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
  สตท.1-10 สตส.ทุกจังหวัด
ผอ.สำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง
27 พ.ค.
2553
0401/
ว 452
การรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
26 พ.ค.
2553
0401/
ว 442
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 พ.ค.
2553
0401/
ว 438
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 พ.ค.
2553
0401/
ว 418
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
11 พ.ค.
2553
                
0401/
ว 414
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  สตท.1-10 สตส.ทุกจังหวัด และ กตน.
11 พ.ค.
2553
0401/
ว 408
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเบี้ยงหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
  สตท.1-10 สตส.ทุกจังหวัด และ กตน.
7 พ.ค.
2553
0401/
ว 404
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 พ.ค.
2553
0401/
ว 399
การทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
4 พ.ค.
2553
0401/
ว 389
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของ
ส่วนราชการและจังหวัด 
  สตท. สตส. กตน. กคก.
30 เม.ย.
2553
0401/
ว 383
ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติ
และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรง  ปานกลางและรุนแรงมาก ซึ่งจำเป็น
ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
28 เม.ย.
2553
0401/
ว 368
แนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
22 เม.ย.
2553
0401/
ว 359
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
20 เม.ย.
2553
0401/
ว 338
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 เม.ย.
2553
0401/
ว 327
การยืนยันแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมตามบริเวณชายแดน
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
5 เม.ย.
2553
0401/
ว 305
การกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับสหกรณ์จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ให้มีพนักงานบัญชี
  สตท.1-10 และ สตส. ทุกจังหวัด
26 มี.ค. 
2553
0401/
ว 298
การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 มี.ค. 
2553
0401/
ว 291
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
24 มี.ค. 
2553
0401/
ว 290
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
24 มี.ค. 
2553
0401/
ว 289
การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
24 มี.ค. 
2553
0401/
ว 280
ให้ความร่วมมือในการแนะนำให้สหกรณ์ชำระเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
19 มี.ค. 
2553
0401/
ว 260
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
16 มี.ค.
2553
0401/
ว 244
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด
  สตท.1-10 และ สตส. ทุกจังหวัด
11 มี.ค.
2553
0401/
ว 228
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ...
  สตท. สตส. และ กตน.
8 มี.ค.
2553
0401/
ว 219
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 1)
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
4 มี.ค.
2553
0401/
ว 216
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
3 มี.ค.
2553
0401/
ว 215
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ที่ กษ 0401/ว 1434 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
 
 
ที่ กษ 0401/138 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าเป้าหมายรายบุคคล 
  
 
ที่ กษ 0401/ว 203 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(เพิ่มเติม)
 
3 มี.ค.
2553
0401/
ว 203
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
2 มี.ค.
2553
0401/
ว 198
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
26 ก.พ.
2553
0401/
ว 169
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
18 ก.พ.
2553
0401/
ว 167
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
18 ก.พ.
2553
0401/
ว 162
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 ก.พ.
2553
0401/
ว 143
แจ้งข้อมูลตามมตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
9 ก.พ.
2553
0401/
ว 130
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 สตท. สตส. กตน. และ กคก.
3 ก.พ.
2553
0401/
ว 123
ใบแนบเอกสารการเบิกจ่าย
 ผอ.สำนัก / ศูนย์ ในส่วนกลาง และ ผตท.10
2 ก.พ.
2553
0401/
ว 85
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110(1)
แห่งพระเราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
26 ม.ค.
2553
0401/
ว 75
ชะลอการจัดจ้างพนักงานราชการ
22 ม.ค.
2553
0401/
ว 58
ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
15 ม.ค.
2553
0401/138
 
แนวปฏิบัติในการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าเป้าหมายรายบุคคล 
  
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ที่ กษ 0401/ว 1434 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2552
14 ม.ค.
2553