: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 

 
 
 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2553
 
เลขที่คำสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่
๑๐๒๗/๒๕๕๓
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๒๕/๒๕๕๓
๑๐๒๖/๒๕๕๓
 
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๔ ราย
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางอำพร  ฤทธิสง่า]
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๒๔/๒๕๕๓
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางกัญญาภัทร  ถมยาวงศ์]
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๑๗/๒๕๕๓
๑๐๑๘/๒๕๕๓
๑๐๑๙/๒๕๕๓
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๑๖/๒๕๕๓
เรื่อง การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
ตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๑๕/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต้นทุนผลผลิต
    แจ้งเวียน คณะกรรมการต้นทุนผลผลิต  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๘/๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๗/๒๕๕๓
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๖/๒๕๕๓
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๕/๒๕๕๓
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๔/๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน/การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐๐๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๙๙๙/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ   
๙๙๘/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
๙๙๗/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
๙๙๖/๒๕๕๓  
๙๙๕/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  
๙๙๔/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   (Steering committee)  
๙๙๓/๒๕๕๓     แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
๙๙๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
๙๗๕/๒๕๕๓
๙๗๖/๒๕๕๓
เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๗๔/๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๗๓/๒๕๕๓
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๗๓/๒๕๕๓
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๖๓/๒๕๕๓
๙๖๔/๒๕๕๓
๙๖๕/๒๕๕๓
๙๖๖/๒๕๕๓
๙๖๗/๒๕๕๓
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ
เรื่อง ยกเลิกการแบ่งงานภายใน
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ๙๕๑/๒๕๕๓
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางกัญญาภัทร ถมยาวงศ์]
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๓๙/๒๕๕๓
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๓๓/๒๕๕๓
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๐๖/๒๕๕๓
เรื่อง การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๑๑/๒๕๕๓
๙๑๒/๒๕๕๓
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์]
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์]
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๑๙/๒๕๕๓
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๕ ราย
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๑๗/๒๕๕๓
๙๑๘/๒๕๕๓
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๔ ราย
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวสิริวรรณ  เกิดผล] 
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๑๓/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙๐๑/๒๕๕๓
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๙๓/๒๕๕๓
๘๙๔/๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา เพิ่มเติม
เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๘๘/๒๕๕๓
๘๘๙/๒๕๕๓
เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๘๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๘๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๗๙/๒๕๕๓ ยกเลิกการแบ่งงานภายใน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๖๗/๒๕๕๓
๘๖๘/๒๕๕๓
๘๖๙/๒๕๕๓
๘๗๐/๒๕๕๓
๘๗๑/๒๕๕๓
๘๗๒/๒๕๕๓
๘๗๓/๒๕๕๓
๘๗๔/๒๕๕๓
 
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๖๖/๒๕๕๓ ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวพิมพ์ชนา พรอริยพัฒน์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๖๕/๒๕๕๓ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาววีนา  อยู่พร้อม]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๖๑/๒๕๕๓ ให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๓๙/๒๕๕๓
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน (เพิ่มเติม)   
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๘๓๕/๒๕๕๓

เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
  แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๒๔/๒๕๕๓
๘๒๕/๒๕๕๓
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางจารุวรรณ อินทรัตน์,นางจุรีพร ศิริรังษี]
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๒๑/๒๕๕๓
๘๒๒/๒๕๕๓
เรื่อง ตั้งสำนักพัฒนาการตรวจสอบกิจการ
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๖ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เพิ่มเติม
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗๙๒/๒๕๕๓ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗๗๒/๒๕๕๓ มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗๖๙/๒๕๕๓ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
๗๖๘/๒๕๕๓ ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๙ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
๗๖๒/๒๕๕๓ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
751/2553 เลื่อนข้าราชการ [นายพุทธชัย ทองเหลือ , นายพรนิวัตร์ เจริญพร]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
27 ตุลาคม 2553
739/2553 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
27 ตุลาคม
2553
738/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวกัลยา  เสลามาตย์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
26 ตุลาคม
2553
737/2553 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
26 ตุลาคม 2553
726/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวฐิติมา  ยาสมุทร]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
21 ตุลาคม
2553
711/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
15 ตุลาคม 2553
710/2553 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
15 ตุลาคม
2553
706/2553 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม
2553
705/2553 แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม 2553
704/2553
703/2553
702/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม 2553
701/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาววัลยา อาภาวุฒิคุณ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 ตุลาคม 2553
700/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวภควรรณ สุโขพืช]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
11 ตุลาคม 2553
699/2553 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [นายทรงพล พนาวงศ์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
8 ตุลาคม 2553
695/2553
696/2553
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ตุลาคม 2553
684/2553 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
1 ตุลาคม 2553
673/253 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
671/2553 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [นายสุมิตร สมปอง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
670/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางอังคณา มหคุณากร,น.ส.สุนันท์ มีวรรณ์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
669/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางรัชนก เพ็ชรน้อย] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
668/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางกรรธิมา ถานทองดี] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
660/2553 ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ [นางสุวคนธ์ นิ้มเจริญสุข]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 กันยายน 2553
653/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางกัญญเณศร์  วงศา]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 กันยายน 2553
652/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [นางสุภลักษณ์  คีรีวรรณมาศ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 กันยายน 2553
651/2553 เลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET
24 กันยายน 2553
650/2553
ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET
24 กันยายน 2553
649/2553
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ
  แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET
24 กันยายน 2553
648/2553
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET
24 กันยายน 2553
639/2553 อนุญาตให้ข้าราชการาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 กันยายน 2553
633/2553 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม [นายวิจักร อากัปกริยา] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
23 กันยายน 2553
625/2553 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
22 กันยายน 2553
623/2553 การแบ่งงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
21 กันยายน 2553
622/2553 เลื่อนข้าราชการ [นางสาววารุณี หนูน้อย]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
21 กันยายน 2553
620/2553 ย้ายข้าราชการ [นางสุวคนธ์ นิ้มเจริญสุข]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
17 กันยายน 2553
619/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวพัชราวดี คำปาละ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
17 กันยายน 2553
614/2553 ย้ายข้าราชการ [นางสาวอมรมาศ พงศ์ภัณฑารักษ์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 กันยายน 2553
599/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 กันยายน 2553
590/2553
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 29 ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 กันยายน 2553
585/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
9 กันยายน 2553
584/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
8 กันยายน 2553
582/2553 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
3 กันยายน 2553
579/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 9 ราย 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
2 กันยายน 2553
571/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวพิมพ์ลดา พิมพ์ธีรภักดี] 
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 สิงหาคม 2553
565/2553
566/2553
567/2553
เรื่อง  ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 สิงหาคม 2553
564/2553 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
24 สิงหาคม 2553
550/2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน  1  ราย
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 ส.ค. 2553
549/2553 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 ส.ค. 2553
548/2553 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย [น.ส.นันท์นภัส เลื่อนประไพ , น.ส.นิศาชล บุญรัตน์] 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 ส.ค. 2553
547/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
16 ส.ค. 2553
546/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 ราย 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16 ส.ค. 2553
524/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายศรัณย์  จารุวัฒนพานิช] 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
5 สิ.ค.
2553
514/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวนุชจรี เมืองดี]
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
3 สิ.ค.
2553
513/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวโชติรส  คุณาธรรม] 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
3 สิ.ค.
2553
506/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวทิพย์มณฑา สุวรรณโชติ] 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
30 ก.ค.
2553
498/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
28 ก.ค.
2553
489/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 ก.ค.
2553
472/2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
13 ก.ค.
2553
465/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวสุพรรณี สรรค์นิกร]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
9 ก.ค.
2553
464/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช,นางสมยงค์ ปานสุด]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
9 ก.ค.
2553
458/2553 เลื่อนข้าราชการ [นายอนุพงษ์ ใจดี]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
6 ก.ค.
2553
454/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
5 ก.ค.
2553
444/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
30 มิ.ย.
2553
422/2553 เลื่อนข้าราชการ
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
1 ก.ค.
2553
441/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [น.ส.สุดารัตน์ จันทร์นามวงศ์ , น.ส.นิศาชล บุญรัตน์]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 มิ.ย.
2553
440/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
29 มิ.ย.
2553
435/2553 ย้ายข้าราชการ [นางเพ็ญศรี รักจำรูญ]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
28 มิ.ย.
2553
427/2553 ย้ายข้าราชการ [นางเพ็ญศรี รักจำรูญ]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
28 มิ.ย.
2553
421/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
23 มิ.ย.
2553
420/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
23 มิ.ย.
2553
414/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวปิยะนุข มาตรา , นายโชคชัย รัชตไพบูลย์]
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
18 มิ.ย.
2553
407/2553 ให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 24 ราย
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
14 มิ.ย.
2553
403/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11 มิ.ย.
2553
400/2553
399/2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
บรรจุและแต่งตั้งผู้สแบแข่งขันได้
 ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
10 มิ.ย.
2553
388/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวดาวรรณ ใจดี] 
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
3 มิ.ย.
2553
387/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
2 มิ.ย.
2553
385/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวมยุรีย์ อาจปาสา]
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
2 มิ.ย.
2553
384/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 17 ราย
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
1 มิ.ย.
2553
378/2553 ย้ายข้าราชการ [นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน]
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
31 พ.ค.
2553
377/2553 เลื่อนข้าราชการ [นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์]
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
31 พ.ค.
2553
372/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 พ.ค.
2553
371/2553 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
25 พ.ค.
2553
356/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล ,
นายพิษณุ อยู่หาญ]
11 พ.ค.
2553
               
353/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสุมิตรา ณ สุวรรณ ,
นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี]
11 พ.ค.
2553
345/2553 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
4 พ.ค.
2553
344/2553 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ 
4 พ.ค.
2553
343/2553 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 23 ราย 
3 พ.ค.
2553
328/2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน  5  ราย 
28 เม.ย.
2553
327/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน  5  ราย 
28 เม.ย.
2553
317/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย
20 เม.ย.
2553
311/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวรจนา อุดถา]
12 เม.ย.
2553
298(ก)/
2553
ย้ายข้าราชการ (นางกัญญณศร์ วงศา)
8 เม.ย.
2553
298/2553 แก้ไขคำสั่งการจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
8 เม.ย.
2553
297/2553
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [นางสาวนันทิดา อาษากุล ,
นางสาวปริญดา บุษรานนท์]
8 เม.ย.
2553
295/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางเพ็ญศรี รักจำรูญ ,
นางสาวกัญจ์นภัส พิสิฐพงศกร]
7 เม.ย.
2553
294/2553 ย้ายข้าราชการ [นางทัชชกร เอียดเฉลิม]
7 เม.ย.
2553
293/2553 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 เม.ย.
2553
292/2553 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 เม.ย.
2553
291/2553 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
7 เม.ย.
2553
288/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายฮาหรูน บิลยะลา)
2 เม.ย.
2553
278/2553 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
29 มี.ค.
2553
273/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นายฮาหรูน บิลยะลา]
25 มี.ค.
2553
272/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย
25 มี.ค.
2553
262/2553 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (นางสาวฉมาพันธ์  สุพรมอินทร์)
25 มี.ค.
2553
256/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย
18 มี.ค.
2553
254/2553 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย [นายมังกร  ประดิษฐ์ขำ]
17 มี.ค.
2553
253/2553
252/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ(นางสาวเบญจมาพร พงษ์ศักดิ์ภักดี,
นางวิมลรัตน์  จันทร์สกาว)
17 มี.ค.
2553
251/2553  ย้ายข้าราชการ  จำนวน  8  ราย
17 มี.ค.
2553
250/2553 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 15 ราย
17 มี.ค.
2553
248/2553
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [น.ส.ณัฐกาญจน์ อินต๊ะสาร] 
16 มี.ค.
2553
244/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาววนิดา ประทุมวัลย์]
16 มี.ค.
2553
242/2553 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
[นางสุมิตรา  ณ สุวรรณ , นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ]
12 มี.ค.
2553
214/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย
5 มี.ค.
2553
213/2553 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางจันทนา มุ้งบัง]
5 มี.ค.
2553
201/2553
เลื่อนข้าราชการ [นางสาวบัวทิพย์ พิณสุวรรณ , นางสาวมาริแย บารอวา]
26 ก.พ.
2553
200(ก)/
2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
26 ก.พ.
2553
199(ก)/
2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 24 ราย
26 ก.พ.
2553
177/2553
ย้ายข้าราชการ [น.ส.ดรุณี พิกุลทอง]
 
19 ก.พ.
2553
176/2553
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นายสาธิต ไชยบุญเรือง]
 
19 ก.พ.
2553
175/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [น.ส.อุณากร รัตนเสถียร]
19 ก.พ.
2553
174/2553 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย
19 ก.พ.
2553
171/2553 กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
19 ก.พ.
2553
159/2553
ย้ายข้าราชการ [นางสาวนิภาพร เขียวอ่อน,นางสาวกาญนันท์ สาวิสัย]
16 ก.พ.
2553
153(ก)/2553
แก้ไขคำสั่งการจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
10 ก.พ.
2553
152/2553 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 22 ราย
10 ก.พ.
2553
151/2553
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางจิรภา เพชรรักษ์,
นายราชัย โพธิ์ศรี]
 
10 ก.พ.
2553
137/2553
138/2553
จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายประสพสุข พุ่มทิม]
9 ก.พ.
2553
133/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 ราย
3 ก.พ.
2553
118/2553 ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย
28 ม.ค.
2553
117/2553 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง
28 ม.ค.
2553
97/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางลักขณาย์ อุตโม]
26 ม.ค.
2553
96/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายจิตติ สุขเอก,นายปัญจะ ภูมิพันธ์]
26 ม.ค.
2553
95/2553 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย [นายจิตติ สุขเอก,นายปัญจะ ภูมิพันธ์]
26 ม.ค.
2553
93/2553 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
26 ม.ค.
2553
90/2553
การแต่งตั้งพนักงานราชการลงตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
25 ม.ค.
2553
89/2553
แต่งตั้งคณะกรรมการต้นทุนผลผลิต
25 ม.ค.
2553
88/2553 เลื่อนข้าราชการ [นายเอกชัย หนูน้อย]
25 ม.ค.
2553
87/2553
 ย้ายข้าราชการ จำนวน 6 ราย
22 ม.ค.
2553
86/2553
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
[นายวิจักร อากัปกริยา]
22 ม.ค.
2553
57/2553 แต่งตั้งผู้นำด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (CKO)
14 ม.ค.
2553
42/2553
เลื่อนข้าราชการ [นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา]
14 ม.ค.
2553
41/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางดาริษา อร่ามเรือง , นางธิติพร มิ่งเชื้อ]
14 ม.ค.
2553
40/2553
เลื่อนข้าราชการ [นางธิติพร มิ่งเชื้อ]
14 ม.ค.
2553
39/2553
ย้ายข้าราชการ [นางมัฑนา จันทร์เจริญสุข , นางดาริษา อร่ามเรือง]
 
14 ม.ค.
2553
28/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำวน 3 ราย
11 ม.ค.
2553
23/2553 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำลงตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
8 ม.ค.
2553
22/2553 แก้ไขคำสั่งการจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
8 ม.ค.
2553
21/2553
ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย
8 ม.ค.
2553
20/2553
ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
7 ม.ค.
2553
14/2553 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
[นางสาวนฤมล ทนกล้า]
5 ม.ค.
2553
9/2553
ย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย 
5 ม.ค.
2553
8/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 29 ราย 
5 ม.ค.
2553
7/2553
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
5 ม.ค.
2553