: หน้าแรก พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 
 

 

 

 
 
 
คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552
 
 
 เลขที่คำสั่ง
 

 เรื่อง 

ลงวันที่

   1/2552     

มอบหมายการก่อหนี้ผูกพันและการอนุมัติจ่ายเงิน   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552