: หน้าแรก พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552
 
1365/2552
การจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
ลงวันที่ 29     ธันวาคม 2552
1304/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [เลขานุการกรม]
ลงวันที่ 15     ธันวาคม 2552
1303/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 15     ธันวาคม 2552
1294/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1-10
ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1251/2552 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุ
และการเงิน
ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1250/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1249/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1248/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1227/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 3] 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
1203(ก)/
2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง]
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
1200/2552 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
1089/2552
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุง
อัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1027/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1-10  
ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2552
1024/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [นายชาญชัย ศรีคงศรี] 
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552
1003/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552
999/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   
ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2552
940/2552
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย  
ลงวันที่ 20 
ตุลาคม 2552
925/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ราย
ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2552
909/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย
ลงวันที่ 14 
ตุลาคม 2552
901/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 182 ราย 
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
900/2552 แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เฉพาะราย  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
878/2552
 
 
การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
 
871/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
870/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
869/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
852/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
824/2552
 
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 103 ราย ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
823/2552
 
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอนแทนพิเศษ จำนวน 1 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
822/2552
 
 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จำนวน 40 ราย 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
 
819/2552
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
818/2552
 
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 16 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
810/2552 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 18 ตำแหน่ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
801/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
755/2552
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางศิรินงค์ ขันเชื้อ] 
ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2552
721/2552
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ 13  สิงหาคม 2552
714/2552
ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2552
656/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว] ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
640/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [นางสาวนฤมล  ทนกล้า]  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
614/2552 กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
611/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
610/2552 มอบอำนาจอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
609/2552 มอบอำนาจการออกหนังสือรับรองและการลงชื่อในหนังสือราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
608/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
606/2552 มอบอำนาจการลงชื่อออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
604/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
603/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
602/2552 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
601/2552 ให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551.pdf ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
595/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบ้ติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
594/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย]   ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
591/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรณีพิเศษ  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
586/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
556/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
547/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 47 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
546/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
545/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
544/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
543/2552 แต่งตั้ง อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
542/2552 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
541/2552 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มเติม ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
539/2552 ให้โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางภัทราพร พจนกรโกศล] ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
538/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองคุณสมบัติผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
528/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
527/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
526/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
519/2552 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
516/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
515/2552 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
514/2552 มอบหมายอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
513/2552 มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
512/2552 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
504/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1,200 ราย ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
503/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
502/2552 การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
501/2552 การแบ่งงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
486/2552 ให้โอนข้าราชการ [นางปิยพร รัตนะรัต] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
485/2552 การมอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
484/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
481/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวนฤมล  ปิ่นทอง] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
463/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
460/2552 ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
459/2552 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
458/2552 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
428/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
371/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
336/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
334/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
306/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ลงวันที่ 21
เมษายน 2552
278/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระนิรันตรายและพระกริ่งชัยวัฒน์
ลงวันที่ 30
มีนาคม 2552
227/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 11
มีนาคม 2552
177/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 3
มีนาคม 2552
176/2552 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 3
มีนาคม 2552
171/2552 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 2
มีนาคม 2552
122/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
121/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน/การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
110/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
83/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน [นางกาญจนา แสนสิงห์]
ลงวันที่ 28
มกราคม 2552
74/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
ลงวันที่ 22
มกราคม 2552
69/252 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 21
มกราคม 2552
60/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
ลงวันที่ 19
มกราคม 2552
1/2552
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 5
มกราคม 2552