: GFMIS
 
 
 
 

 
 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553

เลขที่หนังสือ

เลขที่คำสั่ง

เรื่อง
                                                                                                              
0401/ว 1000 280/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 166
30/2553
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
0401/
154
23/2553
 
 
24/2553
 
25/2553
 
26/2553
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมาย
และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552

เลขที่หนังสือ

เลขที่คำสั่ง

                                            เรื่อง
0401/ว 124 12/2552 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
0401/ว 62 329/2551 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
0401/ว 61 330/2551 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
163/2551 ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 41/2551 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
0401/ว 475 ขอแก้ไขข้อความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2551
41/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28/2551 , 29/2551 , 30/2551
19/2551 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
31/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 6 คณะ