: GFMIS
 
 
 
 

 
 
คำสั่งสำนักบริหารกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๔๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  
 แจ้งเวียน ในงานในส่วนกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการประจำส่วนกลาง
  แจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน 
แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งและประกาศสำนักบริหารกลาง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
     ๒. ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 


คำสั่งสำนักบริหารกลาง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๒๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
       คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง [ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง]
  แจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัด สบก.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
       คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ ๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน [นายจินดา ก้านจันทร์]
แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง 


คำสั่งสำนักบริหารกลาง พ.ศ. 2553
49/2553 ยกเลิกการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2553
48/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ลงวันที่ 30
กันยายน 2553