: หน้าแรก     
 
: คำสั่ง              
   

: คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักบริหารกลาง

   

: คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

: คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

     
  : ระเบียบ
    : ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ระเบียบกระทรวงการคลัง
    : ระเบียน ก.พ.
    : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
     
  : ประกาศ
    : ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    : ประกาศสำนักบริหารกลาง
    : ประกาศคณะกรรมการป้องกันรักษาความปลอดภัย
    : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
   
   
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  : เรื่องทั่วไป
  : GFMIS
  : กรณีศึกษาคดีปกครอง
  แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน
  : พระราชกฤษฎีกา
  : พระราชบัญญัติ
  : ราชกิจจนานุเบกษา
  : กฎกระทรวง ข้อบังคับ
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๗๖/๒๕๕๕  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๑-๙๒๐/๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ คำสั่ง
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางพรวิภา สุ่มทา,นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร]  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเอกสาร [คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการ]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖ คำสั่ง [มอบอำนาจหน้าที่]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเอกสาร [คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเอกสาร [คำสั่งกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ]      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [จำนวน ๔ ราย]
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเอกสารสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๖๔๓/๒๕๕๕  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๑๐ ราย [ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฯ]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๕  ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๓๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ๒. คำสั่ง ที่ ๓๗๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๑๐/๒๕๕๕  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบอำนาจการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาตลอดจนลงนามในหนังสือขอออกหนังสือเดินทางและหนังสือนำตรวจลงตรา    
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๗๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง
     ๓. คำสั่ง ที่ ๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาง
     ๔. คำสั่ง ที่ ๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
     ๕. คำสั่ง ที่ ๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางอาภรณ์  ยอดธรรม]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๙๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๘๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๘๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET 
     ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๖ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 แจ้งเวียนผ่านระบบ INTRANET 
     ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๗๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๕ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๖๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๔๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๓๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๘๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง คำสั่งและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
       ๑. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
       ๒. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.  
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๐๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางสาววัชรี เรืองจิระขจร , นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งเอกสาร [คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
       สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง [นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จำนวย ๔ ราย
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๔ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
       คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553

เลขที่
หนังสือส่งกตส.
เลขที่
คำสั่ง กษ.

                                    เรื่อง

๐๔๐๑/ว ๑๑๙๖ ๗๐๗/๒๕๕๓
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [นายชวลิต ชูขจร]
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๑๕๖
๖๘๕/๒๕๕๓
๖๘๖/๒๕๕๓
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๑๓๔ ๖๔๗/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๐๘๔
๕๘๔-๕๙๑
/๒๕๕๓
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๐๗๕ ๕๙๙/๒๕๕๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางนฤมล  พนางวงศ์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๐๐๔ ๕๓๖/๒๕๕๓ มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๙๙๕ ๕๓๔/๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/
ว ๑๐๐๕
๕๒๔/๒๕๕๓
๕๒๕/๒๕๕๓
เรื่อง จัดตั้ง "กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา"
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
๐๔๐๑/ว ๑๐๒๔ ๕๒๒/๒๕๕๓ มอบอำนาจการรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 968
523/2553  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 985
493/2553 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 986
483/2553 มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 887
461/2553
462/2553
463/2553
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
0401/
ว 273
137/2553
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.  2542
 
0401/
ว 239
126/2553
125/2553
เลื่อนข้าราชการ
[นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ , นางสุมิตรา ณ สุวรรณ]
0401/
ว 193
103/2553
147/2553
148/2553
 
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจในการสั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
0401/
ว 192
102/2553
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
0401/
ว 133
44/2553
45/2553
ย้ายข้าราชการ
ย้ายข้าราชการ 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552

เลขที่หนังสือส่ง กตส.

เลขที่คำสั่ง กษ.

                                    เรื่อง

0401
ว 31
716/2552 เลื่อนข้าราชการ [นางสาวนฤมล  ทนกล้า]
0401/
ว 1546
695/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
0401/
ว 1536
671/2552
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน[อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์]
0401/
ว 1499
654/2552 มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
0401/
ว 1483
657/2552 เลื่อนข้าราชการ [นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก] 
0401/
ว 1435
593/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0401/
ว 1429
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 612,613,614,616,618,619,621,
624,615,617,620,623/2552
0401/
ว 1293
512/2552 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
0401/
ว 1288
519/2552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายวิจักร อากัปกริยา]
0401/
ว 1254
514/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์]
0401/
ว 1253
461/2552
 
462/2552
 
463/2552
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เกษียณอายุ
 
0401/
ว 1250
494/2552
 
 
 
 
495/2552
 
496/2552
 
497/2552
 
498/2552
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
 
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
มอบหมายหให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
 
0401/
ว 1229
481/2552
482/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
0401/
ว 1217
471/2552
472/2552
473/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
0401/
ว 1230
466/2552
 
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
0401/
ว 1148
450/2552
มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
0401/
ว 940
364/2552 ย้ายข้าราชการ (นายประสงค์  เสี่ยงโชคอยู่)
0401/
ว 865
335/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
0401/
ว 840
307/2552 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
0401/
ว 748
294/2552
 
295/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
0401/
ว 707
278/2552
 
279/2552
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
0401/
ว 693
269/2552
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
0401/
ว 684
266/2552
มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ปฏิบัติราชการแทน
0401/
ว 679
258/2552
259/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 
0401/
ว 611
230/2552
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
0401/
ว 154
55/2552
56/2552
57/2552
58/2552
59/2552
 
60/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
0401/
ว 123
36/2552
33/2552
32/2552
28/2552
18/2552
17/2552
16/2552
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง                   
0401/
ว 107
27/2552
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน
0401/
ว 106
3/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
0401/
ว 85
22/2552
ยกเลิกคำสั่งให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงงดเดินทางไปต่างประเทศ
0401/
ว 60
18/2552
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

799/2551 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรและระบบสหกรณ์  
804/2551 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [นายชาติชาย  พุคยาภรณ์]  
801/2551 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นายธีระ วงศ์สมุทร]  
661/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [นางสุมิตรา ณ สุวรรณ]  
531/2551 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
560/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นว.ตบ. 9 ชช  
581/2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
456/2551 เลื่อนข้าราชการ  
447/2551 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และ สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 448/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  
398/2551 ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งระดับ 8ว และ 8 วช  
320/2551 จัดตั้งศูนย์บริการการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและระดับจังหวัด และรับดับอำเภอหรือกิ่งอำเภอ  
289/2551 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นายพินิจ กอศรีพร]  
271/2551 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน [นายศุภชัย บานพับทอง]  
259/2551 , 260/2551 , 262/2551 , 263/2551  
246/2551 , 247/2551 , 248/2551  
198/2551 เลื่อนข้าราชการ [นางจิรภา อิสโรภาส]  
147/2551 เลื่อนข้าราชการ [นางนฤมล พนาวงศ์]  
127/2551 มอบหมายภารกิจด้านรัฐสภา  
114/2551 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
95/2551 , 96/2551 ,10/2551  
94/2551 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
80/2551 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
61/2551 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน [นางมาลัย เนียมสวัสดิ์]  
69/2551 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
44/2551 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางมาลัย เนียมสวัสด์] และสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 46/2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นายชาญชัย ศรีคงศรี,นางสาวเกสร เรืองรัตน์]  
19/2551 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์