หมวดหลักกระทู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่กระทบหรือ ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น

การใช้กระดานสนทนา
โปรดเสนอข้อความที่มีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรมศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น คำหยาบคาย หรือ ถ้อยคำลามกอนาจาร
กรุณาอย่าเสนอข้อความที่จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงของประเทศหนึ่งประเทศใด หรือ กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
กรุณาอย่าใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการถาม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ขอให้ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของหมวดคำถาม เพื่อความเข้าใจตรงกันในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็ว
ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคมสืบไป
ถ้าเกิดความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น พิมพ์ข้อความผิดพลาด ซ้ำซ้อน ตั้งกระทู้ไม่ตรงหมวดคำถาม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนหมวดคำถาม หรือลบกระทู้ ได้โดย พิมพ์ข้อความแจ้งขอแก้ไขในกระทู้ต่อจากกระทู้ที่เกิดผิดพลาดดังกล่าว
กระดานสนทนา นี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระในเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และ หากตรวจพบข้อความใดที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้กระดานสนทนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกไป เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด