เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
Start Date : End Date :
Search :
This group only HOT ISSUE All group

HOT ISSUE

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ปีงบประมาณ 2563 (14 ก.พ. 2563)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ปีงบประมาณ 2563 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ” ปีงบประมาณ 2563
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด (4 ก.พ. 2563)
วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยนางวาสนา บุญเพ็ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่สุขเกษม จำกัด เพื่อรับทราบ และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (4 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่สุขเกษม จำกัด เพื่อรับทราบ และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ด้านบัญชีและสร้างวินัยการออม (31 ม.ค. 2563)
วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด (28 ม.ค. 2563)
วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (22 ม.ค. 2563)
วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านวังนางด่าง จำกัด (22 ม.ค. 2563)
ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยสายสอบบัญชีที่ 3 ได้เข้าสอบทานยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านวังนางด่าง จำกัด
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด (22 ม.ค. 2563)
วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยสายสอบบัญชีที่ 2 ได้เข้าสอบทานยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด
ตรวจแนะนำสหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไฝ หมู่ 1 จำกัด (22 ม.ค. 2563)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีพร้อมด้วยนางสาวสุณิสา มาคง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าตรวจแนะนำสหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไฝ หมู่ 1 จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อสอนแนะการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งสารจิตร จำกัด (22 ม.ค. 2563)
ในวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยนางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏหมาย
เข้าวางรูประบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ทุ่งเสลี่ยม (13 ม.ค. 2563)
วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยสายสอบบัญชีที่ 2 เข้าวางรูประบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจบ้านหนองหญ้าปล้อง ทุ่งเสลี่ยม โดยได้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการไถกลบตอซังพืช (9 ม.ค. 2563)
วันที่ 8 มกราคม 2563 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการไถกลบตอซังพืช
ตรวจสอบบัญชีประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยชนะศึก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 , 2561 และ 2560 (7 ม.ค. 2563)
เข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งได้สอบทานหนี้ และทุนเรือนหุ้น
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (2 ม.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นำโดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วย นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
สำนักงานบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมสอบทานหนี้ของกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว เพื่อยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ยอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี (28 ธ.ค. 2562)
เข้าสอบทานหนี้ของกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว เพื่อยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ยอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรฯ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้และสมาชิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเขตนิคมพัฒนา - สุโขทัย จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (28 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยนางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองสวรรคโลก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (25 ธ.ค. 2562)
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางวาสนา บุญเพ็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองสวรรคโลก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 (25 ธ.ค. 2562)
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563
ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (19 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกันเคารพธงชาติ พร้อมให้คำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส่และยึกหลักคุณธรรมจริยธรรม (18 ธ.ค. 2562)
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>>