เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด

วันที่ 21 พ.ย. 2562 13:48:33

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด
 
   วันที่ 19 กันยายน 2562 นางอาภัสร ฝึกฝน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 159.61 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 2.70 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 41.62 ล้านบาท สมาชิกทั้งสิ้น 4,643 ราย
: *
: *