เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
#....ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด.... #

วันที่ 29 ต.ค. 2562

#....ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด.... #
 
     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย และ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมรามคำแหง กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 77 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท มีทุนสำรอง 4 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 38 ล้านบาท ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกทั้งสิ้น 116 ราย
: *
: *