« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


                 จุดประสงค์ที่สำคัญของการนำข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย (Peer Group)
ใช้ในการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์กลุ่มเทียบเคียง (Peer Group Analysis) คือ การตีความหมายข้อมูลจากงบการเงินเพื่อให้
มองเห็นภาพของฐานะการเงินและโครงสร้างการเงินว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเงินอย่างไร  เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบ
การตัดสินใจทางการเงินและการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเอง  รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
                   การวิเคราะห์กลุ่มเทียบเคียง (Peer Group Analysis) มีประโยชน์และมีคุณค่ามากต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยผู้ใช้มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แตกต่างกัน ดังนี้


               
     กลุ่มผู้ใช้              
จุดมุ่งหมาย
     1. สมาชิก        
วิเคราะห์การดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อการกำกับดูแลการ
บริหารงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     2. คณะผู้บริหารงาน           
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนและกลยุทธ์
ในการปรับปรุงควบคุมทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     3. เจ้าหนี้ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     4. ผู้สอบบัญชี
วิเคราะห์รายการต่างๆ ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตกับผู้บริหาร
ในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ

             1 2 3               

 


ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

Financial Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 4302 - 4308 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 4302 - 4308 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th