« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ทีมที่ปรึกษาโครงการ DEA ลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์ต้นแบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์  หัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ รองหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยแบบจำลอง  Data Envelopment Analysis  พร้อมด้วย
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์ต้นแบบเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดี (
Best practice) และลักษณะพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ต้นแบบในกรุงเทพฯ ที่ได้สำรวจครั้งนี้  คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด โดยมี  คุณสมจิตต์  พรหมแก้ว  รักษาการแทนผู้จัดการ สอ. ธกส. จำกัด และ
คุณถาวร  ตั้งวงศ์ถาวรกิจ เหรัญญิก
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของสหกรณ์กับคณะที่ปรึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด


ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

Financial Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 4302 - 4308 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 4302 - 4308 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th