ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายจังหวัด ปี 2555
กลุ่มที่ 1 ( 6 จังหวัด ) กรุงเทพและปริมณฑล            
           
กลุ่มที่ 2 ( 6 จังหวัด ) ภาคกลาง        
         
กลุ่มที่ 3 ( 6 จังหวัด ) ภาคตะวันตก            
             
กลุ่มที่ 4 ( 8 จังหวัด ) ภาคตะวันออก            
             
กลุ่มที่ 5 ( 17 จังหวัด ) ภาคเหนือ            
               
กลุ่มที่ 6 ( 19 จังหวัด ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
             
กลุ่มที่ 7 ( 14 จังหวัด ) ภาคใต้            
 
 
Copyright@2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108