แผนภุมิแสดงจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำแนกตามระดับการเฝ้าระวังทางการเงิน ปี 2556
ภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
กลุ่มเกษตรกร
 
 
 
Copyright@2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)

0 2628 5240 - 59 ต่อ 2113-2114