สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2558

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรเฉลี่ย ปี 2558     สหกรณ์ประมงเฉลี่ย ปี 2558 สหกรณ์ร้านค้าเฉลี่ย ปี 2558

 

     

 

สหกรณ์นิคมเฉลี่ย ปี 2558             สหกรณ์บริการเฉลี่ย ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ปี 2558

 

 

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเฉลี่ย ปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์เฉลี่ย ปี 2558 กลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2558

   
   
   
   
   
   
   
   
           
           
 

จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0-2628-5241-59 ต่อ 4301 ถึง 4309
website : www.cad.go.th email : statistic@cad.go.th