สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2556

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรเฉลี่ย ปี 2556     สหกรณ์ประมงเฉลี่ย ปี 2556 สหกรณ์ร้านค้าเฉลี่ย ปี 2556

 

     

 

สหกรณ์นิคมเฉลี่ย ปี 2556             สหกรณ์บริการเฉลี่ย ปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ปี 2556

 

 

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเฉลี่ย ปี 2556 ชุมนุมสหกรณ์เฉลี่ย ปี 2556 กลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2556

   
   
   
   
   
   
   
   
           
           
 

จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0-2628-5241-59 ต่อ 2113-2114
website : www.cad.go.th email : statistic@cad.go.th