เว็บไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Search Google Search In Site
กลับหน้าแรก ระบบ Intranet ระบบ E-mail แผนผังเว็บไซด์ ติดต่อเรา
facebook กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
facebook สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 เข้าสู่ระบบ
ระบบอินทราเน็ต
CAT conference
จังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ 108
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยการผลิต
  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
  กรมชลประทาน
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต
  กรมปศุสัตว์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมประมง
  มกอช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยทางเศรษกิจการเกษตร
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัจจัยทางเศรษกิจการเกษตร
  เตือนภัยด้านราคา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  เตือนภัยการเงิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
  สถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน
  ด้านความปลอดภัยอาหาร
มกอช.
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานมาตราฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง
สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
สถาบันวิจัยและ
การพัฒนาพื้นที่สูง
สำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
อากรแสตมป์ 

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร มีหลายท่านเข้าใจว่าเป็นแสตมป์ที่ปิดทับบนซอง จดหมาย ซึ่งก็คงเป็นเช่นนั้น เพราะอากรแสตมป์ไม่เหมือนภาษีอื่นๆ ที่จะบอกว่าเป็นภาษีอะไร แต่คนทั่วไปจะรู้จักอากรแสตมป์ก็ต่อเมื่อได้ขาย รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว หรือได้ขายที่ดินของตนเองออกไป ซึ่งการขายทรัพย์สินที่กล่าวมาจะต้องเสียอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การเสียอากรแสตมป์จะมีในธุรกรรมบางประเภทเท่านั้น หากท่านศึกษาประมวลรัษฎากร จะพบว่ามีการจัดเก็บอากรแสตมป์ตามลักษณะตราสารจำนวน 28 ประเภทเท่านั้น หลายท่านที่ประกอบธุรกิจอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับอากรแสตมป์ แต่ไปให้ความสำคัญกับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะซะมากกว่า เพราะจำนวนอากรแสตมป์ที่ต้องเสียไม่มากนัก


หากธุรกรรมที่ทำนั้นต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ไม่ได้เสียอากรแสตมป์เพราะไม่ทราบหรือหลงลืมไป แน่นอน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างกับเจ้าหน้าที่ได้ ท่านอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร เพราะอากรแสตมป์คงไม่เยอะเท่าใด แต่อย่าลืมว่าบทลงโทษให้เสียเงินเพิ่มอากรแสตมป์นั้น สูงมาก หากเสียอากรแสตมป์ภายใน 90 วัน นับแต่พ้นกำหนดเวลาที่ต้องเสียอากรแสตมป์ เงินเพิ่มจะคิด 2 เท่าของอากรแสตมป์ที่ต้องเสีย หากเสียอากรแสตมป์เมื่อพ้นกำหนดเวลาเกินกว่า 90 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่ม 5 เท่า และถ้าหากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วพบว่าไม่เสีย อากรแสตมป์ไว้ จะต้องเสียเงินเพิ่มสูงสุดถึง 6 เท่า คิดเอาเองก็แล้วกัน หากท่านต้องเสียอากรแสตมป์ 5 หมื่นบาท เงินเพิ่มคิด 2 เท่าก็เท่ากับ 1 แสนบาท ทีนี้ล่ะก็หน้ามืดแน่ๆ


อย่างไรก็ตาม เงินเพิ่มอากรแสตมป์นั้น สามารถขอลดลงมาให้เสียเพียงร้อยละ 25 ของเงินเพิ่มอากรแสตมป์ได้ โดยทำเป็นหนังสือขอลดเงินเพิ่มต่อสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ได้ จากหนักเป็นเบา ทำได้แค่นี้แหละ


ผู้ที่ต้องเสียอากรแสตมป์จะเห็นความสำคัญของอากรแสตมป์เป็นอย่างยิ่งยวดก็ต่อเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น หากเอกสารหรือสัญญานั้นๆ ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ไม่ได้เสียไว้ เอกสารหรือสัญญานั้นไม่สามารถนำไปรับฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ พูดง่ายๆ ว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ไม่คุ้มเลยจริงๆ กับการไม่เสียอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง


อากรแสตมป์ที่ต้องเสียนั้น จะต้องเป็นลักษณะตราสาร 28 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น สัญญาเช่าบ้าน สัญญาจ้างทำของ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาขายที่ดิน เป็นต้น หากเป็นธุรกรรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ก็ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่อย่างใด


การเสียอากรแสตมป์ ท่านอาจจะซื้ออากรแสตมป์มาปิดทับในสัญญา ตราสาร หรือสามารถชำระเป็นตัวเงินได้ หากกฎหมายไม่ได้ระบุให้ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน แต่ถ้ากฎหมายระบุให้ตราสารหรือสัญญานั้นต้องชำระเป็นตัวเงิน ท่านจะต้องไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ จะใช้วิธีซื้ออากรแสตมป์มาปิดทับในสัญญาหรือตราสารไม่ได้


การชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือจะซื้ออากรแสตมป์ไปปิดทับบนตราสาร จะต้องชำระหรือซื้ออากรแสตมป์ด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค


 อากรแสตมป์มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษีอื่นๆ ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง ดีกว่าตามแก้ปัญหาทีหลัง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องใช้เอกสารหรือสัญญาเป็นหลักฐานในคดีความที่ต้องฟ้องร้องคู่กรณี หากไม่ชำระอากรแสตมป์แล้วละก็ จบเห่แน่นอน  
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
FONTSIZE
 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ
CAD HUB
COOP HUB