บุคคลากรกลุ่มประชาสัมพันธ์
                      
       
 
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
 

 
นางอาภัสสร  ลิ้มตระกูล
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

 
   
   
 
กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 

นางสาวภาจิรา  จรัสอุทัย
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางสาวพัทญา  อะวิสุ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางสาวพัชชา  บัวอนนท์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
 
     

นางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า
นักวิชาการเผยแพร่
 
 
กลุ่มงานเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
 

นายณเรศ จันทร์พานิช
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายณัฐถพฤกษ์  ไชยทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสรอรรถ ทิพย์เครือ
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
กลุ่มงานห้องสมุดและบริการข่าวสาร
 

 

นางสาวจารุณี  รถทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ