ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
 
 
ม.ล อุดม ทินกร  พ.ศ. 2495-2502
 
 
นายสละ วีรเธียร พ.ศ. 2502-2509
 

 
ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ พ.ศ. 2509-2519
 
 
  
นายสำรวย อุเทนสุต พ.ศ. 2519-2524


 
นายเชิญ บำรุงวงศ์ พ.ศ. 2524-2525
 

  
นายประวัติ จาติกวนิช พ.ศ. 2525-2529
 

  
นายอนันต์ ชำนาญกิจ พ.ศ. 2529-2535
 

 
นายสุภาพ เศวตาสัย พ.ศ. 2535-2536
 

 
นายอนันต์ ชำนาญกิจ  พ.ศ. 2536-2537
 
 
 
นายสมพงษ์ ปองเกษม พ.ศ. 2537-2539
 
 
 
นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ พ.ศ. 2539-2540
 
 
 
นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต พ.ศ. 2540-2541
 
 
 
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ พ.ศ. 2541-2547
 
 
 
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล พ.ศ. 2547-2548
 
 
 
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ พ.ศ. 2548-2549
 
 
 
นายเรืองชัย บุญญานันต์ พ.ศ. 2549-2551
 
 
 
นายศุภชัย บานพับทอง พ.ศ. 2551-2552
 
 
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล พ.ศ. 2552-2553
 
 
 
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี พ.ศ. 2553-2554
 
 
 
นายจักรี สุจริตธรรม พ.ศ. 2554-2555
 
 
นายวิจักร  อากัปกริยา พ.ศ. 2555-2556
 
 
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข พ.ศ. 2556-2558
 
 
นายสมปอง อินทร์ทอง พ.ศ. 2558-2559
 
 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ พ.ศ. 2559-2560
 
 
นายโอภาส ทองยงค์ พ.ศ. 2560-2565
 
 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน