ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  

 
 
 

สายสอบที่

ตำแหน่งสายงาน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สายสอบบัญชีที่ ๑.๑ ผู้สอบบัญชี นางสมบุญ จานะจินา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางฝน แก้วแจ้ง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางรสสุคนธ์ ประสิทธิรัชต์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นางสาวจารุณี พรหมสอาด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    นางสาวดีล๊ะ ลาเตะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- GFMIS
- ตชต.
- เงินกองกลาง
- ธุรกรรมผิดกฎหมาย
- จัดตั้งใหม่
- ชำระบัญชี
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
 
 

สายสอบที่

ตำแหน่งสายงาน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สายสอบบัญชีที่ ๑.๒ ผู้สอบบัญชี
นางสาวพรทิพย์ 
พรหมสุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางสาวตอแฮเราะ ดือเระซอ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นางสาวต่วนรอฮานี ยามาลูดีน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    นางสาวไซนับ มะแซ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- การเงิน
- งานบุคคล
 

สายสอบที่

ตำแหน่งสายงาน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สายสอบบัญชีที่ ๒.๑ ผู้สอบบัญชี นางดวงเนตร ชูผล
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางซามีด๊ะ บุญคง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นายอาหาหมัด โมฮำหมัด
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นางสาวซูรีนา บากา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    นางสาวมารีนี ยูโซะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานพัสดุ
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย / เบี้ยเลี้ยง
- จัดตั้งใหม่
- ชำระบัญชี
- บันทึกรายงานการประชุม
- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด
 

สายสอบที่

ตำแหน่งสายงาน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สายสอบบัญชีที่ ๒.๒ ผู้สอบบัญชี นางสาวฮุซนา บินฮาริส
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางสาวอัฉรา แวดอเลาะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นางสาวไซนะ ลาเตะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

    ว่าที่ร้อยตรีมูฮำหมัดอัฎฮา มะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- โครงการเสริมสร้าง / ยั่นยืน
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
- SMART FARMER
- แปลงใหญ่
- ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย / เบี้ยเลี้ยง
 

สายสอบที่

ตำแหน่งสายงาน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สายสอบบัญชีที่ ๓.๑ ผู้สอบบัญชี นางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางญารียะฮ์ อาแว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
    นางสาวเจะนาปีซะห์ ดาเล็ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

    นางสาวซีตีฮาวานี มาตีเยาะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

    นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่อ๋อง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผล
ตัวชี้วัด
ข้อบกพร่อง
ควบคุมภายใน
PADME จังหวัด
วิสาหกิจ
จัดตั้งใหม
ชำระบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
 
สายสอบที่
ตำแหน่งสายงาน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สายสอบบัญชีที่ ๓.๒
ผู้สอบบัญชี
นายธนธรรม์
ลีหะไพบูลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
นางสาวอายนี
ดอเลาะ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
 
นางสาวเจ๊ะรูฮายา
เจ๊ะเห็ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
นางญาณี
ดาเล็ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
IT
บัญชี
 
 
 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?