ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ (21/02/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (07/02/2561)
นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชาพร สังฆะโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานปี 2561 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
สตส.ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (02/02/2561)
นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการสอนบัญชี ได้แก่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ระบบบัญชีแยกประเภท และ Smart CM ณ. ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (29/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ในหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 42 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” (22/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อ.มายอ จ.ปัตตานี ในหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 40 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?