ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (19/10/2561)
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าสังเกตการณ์การประชุมใหญ่และร่วมชี้แจงการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงการภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ (18/10/2561)
เมื่อวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงการภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ โดยได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด เพื่อร่วมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดที่ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด และ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ (18/10/2561)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการหน่วยบริการคลินิกบัญชีจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 (18/09/2561)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าว อำเภอหนองจิก (03/09/2561)
วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าวของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?