ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2564 :
"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร
มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”
 
"By the Year 2021, the Accounting and Financial Management
Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable.”
 
 
พันธกิจ

๑. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอด
    คล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
    แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๔. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
    เกษตรกร
๕. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร
    เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ
 
ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
    และวิสาหกิจชุมชน

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?