ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
อัตรกำลังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำแหน่ง

จำนวน

หมายเหตุ

ข้าราชการ

   
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ พิเศษ

1

หัวหน้าสำนักงาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ

3

หัวหน้าสายงานและผู้สอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ

3

รวม

7

 

ลูกจ้างประจำ

   

พนักงานจัดเก็บเอกสาร

-

 
พนักงานขับรถยนต์

2

 

รวม

2

 

พนักงานราชการ

 

 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

8

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1

รวม

9

 

จ้างเหมาบริการ

 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

14

 

พนักงานขับรถยนต์

1

 

คนสวน

1

พนักงานทำความสะอาด

1

ยาม

2

รวม

21

 

รวมทั้งสิ้น

39

 

รายนามข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (ปัจจุบัน)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 

ข้าราชการ

 

1

นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ พิเศษ

2

นางศิรินาฎ พูลภิญโญ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ

3

นางสมบุญ จะนะจินา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ

4

นางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ

5

นางสาวดวงรัตน์  เพชรแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ
6

นางสาวฮุสนา  บินฮาริส 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ
7

นายธนธรรม์   ลีหะไพบูย์ 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

 

1

นายนิยม จันทร์อ่อน พนักงานขับรถยนต์

2

นายเอกพงษ์ ศีรษะน้อย พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานราชการ

 

1

นางซามีด๊ะ บุญคง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

2

นางสาวอัฉรา แวดอเลาะ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

3

นางสาวตอแฮเราะห์ ดือเระซอ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

4

นางรสสุคนธ์ ประสิทธิ์รัชต์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

5

นางสาวน้ำฝน แก้วแจ้ง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

6

นางสาวอายนี ดอเลา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

7

นายอาหาหมัด โมฮำหมัด

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

8

นายแวไซดี ดอเลาะ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

9

นางญารียะฮ์  อาแว

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

นางสาวจารุณี  พรหมสอาด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2

นางสาวซีตีฮาวานี มะตีเยาะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

3

นางสาวซูรีนา บากา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4

นางสาวเจนาปีซะห์ ดาเล็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

5

นางสาวซาดียะห์ อาลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

6

นางสาวไซนับ มะแซ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7

นางสาวเจ๊ะรูฮายา เจ๊ะเห็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

8

นางญาณี  ดาเล็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9

นางสาวต่วนรูฮานี  ยามาลูดีน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

10

นางสาวไซนะ  ลาเตะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

11

นางสาวมารีนี  ยูโซะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

12

นางสาวดีล๊ะ  ลาเตะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

13

นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่อ๋อง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

14

ว่าที่ร้อยตรีมูฮำหมัดอัฎฮา  มะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลSave
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?