ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 

ข้าราชการ

นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

 

นางศิรินาฎ พูลภิญโญ

นางสมบุญ จะนะจินา

นางดวงเนตร ชูผล

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวเกตสุดา เพชรแก้ว

นางสาวฮุสนา  บินฮาริส 

นายธนธรรม์ ลีหะไพบูย์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นางซามีด๊ะ บุญคง

นางสาวอัฉรา แวดอเลาะ

นางสาวตอแฮเราะห์ ดือเระซอ

นางรสสุคนธ์ ประสิทธิ์รัชต์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวน้ำฝน แก้วแจ้ง

นางสาวอายนี ดอเลาะ

นายอาหาหมัด โมฮำหมัด

นางญารียะฮ์ อาแว

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 
 
 
   

นายแวไซดี ดอเลาะ

 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 
 

ลูกจ้างประจำ


นายนิยม จันทร์อ่อน

นายเอกพงษ์ ศรีษะน้อย

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

จ้างเหมาบริการ

นางสุพัตรา การีนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

                                                 

นายยา เด็นจิ

นางสาวนาปีเซาะห์ เจะเละ

พนักงานขับรถยนต์

คนสวน

แม่บ้านจ้างเหมา(โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 3 จชต.)

นางสาวจารุณี พรหมสอาด

นางสาวเจะนาปีซะห์ ดาเล็ง

นางสาวซูรีนา บากา

นางสาวซีตีฮาวานี มะตีเยาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวซาดียะห์ อาลี

นางสาวรอซีดะ แวอุเซ็ง

นางสาวเจะรูฮายา เจ๊ะเห็ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นางสาวเยาวลักษ์ แซ่อ๋อง

นางสาวไซนะ ลาเตะ

นางสาวต่วนรอฮานี ยามาลูดีน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
 

 

        


 


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?