ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

 เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร
"การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง"

         เมื่อวันที่ 30  มกราคม  2562  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสมบุญ  จะนะจินา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป้าหมายของโครงการเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เรียนรู้การทำกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องบัญชี และฝึกการใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการวางแผนงานในแต่ละกิจกรรม รู้จักการควบคุมการใช้จ่ายเงิน อันจะก่อให้เกิดวินัยทางการเงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  34  ราย  โดยเป็นครู  10  ราย  และนักเรียน  24  ราย 


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?