ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนชั้น ป.3 - ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดรวง จำนวน 161 คน และ โรงเรียนวัดสลัดได จำนวน 31 คน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 โดยนางรศพร  โภคเกาะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 5 และคณะ
          ในการจัดอบรมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ประจำวัน รู้จักการใช้จ่ายเงินให้ถูกวิธี นำไปสู่การออมในอนาคต และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้