สายสอบบัญชีที่ 1
 
คำสั่งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำกับสหกรณ์ และควบคุมดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

สายสอบบัญชีที่ 2
 
คำสั่งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำกับสหกรณ์ และควบคุมดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

สายสอบบัญชีที่ 3
 
คำสั่งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำกับสหกรณ์ และควบคุมดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

สายสอบบัญชีที่ 4
 
คำสั่งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำกับสหกรณ์ และควบคุมดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

สายสอบบัญชีที่ 5
 
คำสั่งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำกับสหกรณ์ และควบคุมดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562