วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
»»เดือน ตุลาคม 2558
»»เดือน พฤศจิกายน 2558
»»เดือน ธันวาคม 2558
»»เดือน มกราคม 2559
»»เดือน กุมภาพันธ์ 2559
»»เดือน มีนาคม 2559
»»เดือน เมษายน 2559
»»เดือน พฤษภาคม 2559
»»เดือน มิถุนายน 2559
»»เดือน กรกฎาคม 2559
»»เดือน สิงหาคม 2559
»»เดือน กันยายน 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th