เมนูหลัก
แบบสำรวจออนไลน์
การติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 2553

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดตั้ง CAD Hub ปี 2553
1.ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสหกรณ์ (COOP_HR)
2.ระบบองค์ความรู้ Accounting Software กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (CAD_WORKFLOW)
3.ระบบองค์ความรู้ IT (สารสนเทศ) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (CAD_WORKFLOW_IT)
4.ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2553 (CAD_PLAN53)
5.ระบบบริหารงานสอบบัญชี 2553 (CAD_AUDIT53)
6.ระบบฐานข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CAD_FLAW53)
7.ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ 2553 (CAD_RANK53)
8.ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 2553 (CAD_CAQC53)
9.ระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 2553 (CAD_SMCE53)
10.ระบบรายงานเพื่อการบริหาร 2553 (CAD_MIS53)
11.ระบบบริหารจัดการข้อมูลตัวชี้วัด (CAD_KPI)
12.ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์ (CAD_SOFT53)
13.ระบบบริหารงานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 2553 (CAD_AUDIT_CA)
14.ระบบฐานข้อมูลโครงการพลิกพื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
อาคาร 4 ชั้น 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200