ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

ปี 2560-ปัจจุบัน

นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์
ตามคำสั่ง กตส. ที่ 1036/2560 ลว. 22 พ.ย. 60

ปี 2559-2560

นางนฤมล  พนาวงศ์

ตามคำสั่ง กตส. ที่ 946/2559 ลว.1 ต.ค 59

ปี 2559-2560

นายอรรควิทย์  อรรคสิงห์ ตามคำสั่ง กตส. ที่ 946/2559 ลว.1 ต.ค 59

ปี 2559-2560

นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ตามคำสั่ง กตส. ที่ 946/2559 ลว.1 ต.ค 59

 ปี 2558

 นางสาวกาญจนา  บัณฑูรรังษี

ตามคำสั่ง กตส.ที่ 17/2558 ลว.9 ม.ค 58                                                                                                                                 
         
   

   

ปี 2558

นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์

ตามคำสั่ง กตส.ที่ 16/2558 ลว.9 ม.ค 58    
 
 
 

ปี 2556-2557

นายวิจักร อากัปกริยา

 

ปี 2556,2557,2558

นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย

 

 

ปี 2556,2557,2558

นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

 
 

 
 

ปี 2556

นายศุภชัย บานพับทอง
   
 
 

 

   
ปี 2556

นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
 
 

 

ปี 2554,2555

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์

ปี 2554,2555

นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ

ปี 2554,2555

นายทรงชัย บัวทรัพย์

 

ปี 2553,2554

นายทรงพล พนาวงศ์

ปี 2552,2553

นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ

ปี 2552,2553

นายชาญชัย ศรีคงศรี

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011