ปีงบประมาณ 2560
 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 2559
 ปฏิทินการตรวจราชการ ประจำปี 2559
 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ 2557
 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปีงบประมาณ 2556
 แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012) 

 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 876/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง แผนการตรวจ
       ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ปีงบประมาณ 2554

 

 หนังสือสำนักตรวจราชการ ที่ กษ 0206(3,9).01/ว4622  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 
       เรื่อง ขอเชิญประชุมภารกิจตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       พื้นที่เขต 3,9

ปีงบประมาณ 2553

 

 

 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011