- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณ
 
  - พัฒนากระบวนงานสอบบัญชี/งานโครงการ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  - พัฒนาระบบงาน/เครื่องมือให้ผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
  - เพิ่มคุณภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แก่สหกรณ์
 
  - สหกรณ์มีความพึงพอใจในบริการงานตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
  - เพิ่มคุณภาพการให้บริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ
 
  - เพิ่มระบบการให้บริการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
  - สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ
 
  - เกษตรกร  เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011