-  หน่วยงานที่ประสงค์จะฝากเอกสารต้องเตรียมเอกสารจัดเก็บใส่กล่องของบริษัท  พร้อมทั้งลำดับกล่อง และรายละเอียดเอกสารในกล่อง  เช่น  วันที่ถึงกำหนดทำลาย , เป็นเอกสารที่ไหน

      -  ผู้รับบริการจัดทำหนังสือเสนอ ผอ.สำนักบริหารกลาง  พร้อมแนบรายละเอียดเอกสารมาด้วย  เพื่อขออนุญาตนำฝากเอกสารกับบริษัทฯ

      -  ลงทะเบียนรับเรื่องฝากเอกสารในทะเบียน

      -  จัดทำรหัสหน่วยงาน ของสำนักฯ – กลุ่ม – ฝ่าย – ลำดับกล่อง  พร้อมทั้งจัดทำใบรายงาน (แบบฟอร์มของบริษัทฯ)

      -  ส่งโทรสารใบรายงาน  และใบรหัสฝากเอกสารให้บริษัทกรุงเทพคลัง – เอกสาร

      -  บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร  จะโทรศัพท์ประสานกลับมาศูนย์รับฝากฯ เพื่อกำหนดวัน – เวลา มารับเอกสารที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

      -  ศูนย์รับฝากฯ ต้องประสานกลับไปยังผู้รับบริการฝากเอกสารเพื่อแจ้งวัน – เวลาส่งมอบเอกสาร

      -  ศูนย์รับฝากฯ จะต้องกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การส่งมอบเอกสารกับบริษัทฯ ให้เรียบร้อย
 

 
      -  หน่วยงานที่ประสงค์จะยืมเอกสารจัดทำหนังสือ เสนอ ผอ.สำนักบริหารกลาง  เพื่อขอยืมเอกสาร

      -  ลงทะเบียนรับเรื่องยืมเอกสารในทะเบียน

      -  ค้นหารหัสกล่อง  จากทะเบียนการเก็บเอกสาร  และจัดทำใบรายงาน (แบบฟอร์มของบริษัทฯ)

      -  ส่งโทรสารใบรายงานให้บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร

      -  บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร  จะโทรศัพท์ประสานกลับมาศูนย์รับฝากฯ เพื่อกำหนดวัน - เวลาที่บริษัทฯ   จะต้องนำส่งเอกสาร

      -  ค้นหาเอกสารจากกล่องที่บริษัทกรุงเทพคลังเอกสารนำมาส่ง

      -  ศูนย์รับฝากฯ นำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่ขอยืมเอกสาร

      -  กรณี สตส. หรือ สตท. ขอยืมเอกสาร  ศูนย์รับฝากฯ จะต้องดำเนินการถ่ายสำเนา  และส่งสำเนาเอกสารให้ทางไปรษณีย์
 

  
      -  ผู้รับบริการจัดทำหนังสือ เสนอ ผอ.สำนักบริหารกลาง เพื่อคืนเอกสาร

      -  ลงทะเบียนรับคืนเอกสารในทะเบียน

      -  จัดทำใบรายงาน (แบบฟอร์มของบริษัทฯ)

      -  ส่งโทรสารใบรายงานให้บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร

      -  บริษัทกรุงเทพคลังเอกสารจะโทรศัพท์ประสานกลับมาศูนย์รับฝากฯ เพื่อกำหนดวัน – เวลา มารับเอกสารไปเก็บ

      -  ศูนย์รับฝากฯ จัดเก็บเอกสารลงกล่องให้ถูกต้อง
 

 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011