คำบรรยาย หัวข้อการเกษตรไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 
 
 
 
คำกล่าวในพิธีปิดและสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง     
จ.กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
คำกล่าวในพิธีเปิดและข้อเสนอแนะของท่านอธิบดี : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 

 
 
 
 
คำกล่าวปิดและสรุปการสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "เส้นทางการทำงาน ปี 2553" (CAD - ROAD MAP) วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
คำกล่าวเปิดการบรรยายเรื่องแผนปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  "เส้นทางการทำงาน ปี 2553" (CAD - ROAD MAP) วันที่ 29 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011