ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ) ที่ กษ 0206/4140 ลว.8 มิถุนายน 2552
 
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      (นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ)
 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสรพล  เถระพัฒน์) ที่ กษ 0206.01/2956 ลว.24 เมษายน 2552
 
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         (นายสรพล  เถระพัฒน์)
 
รายงานผลการไปราชการ (นายสรพล  เถระพัฒน์ ,   นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ) ที่ กษ 0206(6,7).01/42 ลว.7 มกราคม 2552 
 
-
 
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ์)    ที่ กษ 0206 (11,13)/4207  ลว.30 ธันวาคม 2551 
 
-
 
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเรืองชัย  บุญญานันทต์)          ที่ กษ 0206(1).01/463  ลว.23 ธันวาคม 2551
 
-
 
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ)      
ที่ กษ 0206(8).01/3846  ลว.25 พฤศจิกายน 2551
 
-
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมผู้ตรวจราชการ

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม

 
 
รายงานผลการตรวจราชการ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง (นางจิราวรรณ แย้มประยูร) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554
 
 
รายงานผลการประชุมของผู้ตรวจราชการ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เขต 1 และส่วนกลาง
(สตท.10)
 
 
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
ครั้งที่ 2/2554 (วันที่ 24, 29 มีนาคม 2554)

-

 
ขอให้จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
 
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพต้นแบบ (ผู้ตรวจราชการเขต 3
และ 9)

-

 
 
 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
(ผู้ตรวจราชการเขต 3 และ 9)

-

 
 
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 5 ครั้งที่ 1/2554
(รอบที่ 1 Project Review) ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554 (ผู้ตรวจราชการเขต 4  และ 5)
 
 
รายงานการประชุมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
(สตท.10)
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 4 ครั้งที่ 1/2554
(นายโอฬาร พิทักษ์) ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2554
 
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(สตท.10)
 
เลื่อนประชุมภารกิจตรวจราชการในพื้นที่ เขต 3 และ
เขต 9 (นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล) จากวันที่ 19 และ 20
เป็นวันที่ 19 และ 26 ม.ค. 54  (เวลาและสถานที่เดิม)
 
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(สตท.2)
 
ประชุมภารกิจตรวจราชการในพื้นที่ เขต 3 และเขต 9(นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล) ระหว่างวันที่ 19-20
มกราคม 2554

-

 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 4 และเขต 5 
ครั้งที่ 1/2554 (นายโอฬาร พิทักษ์) ระหว่างวันที่ 13-14, 17-18 มกราคม 2554
 

-

 
ขอเชิญประชุมภารกิจตรวจราชการในพื้นที่เขต 3
และเขต 9 (นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล) เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2554
 
-
 
 
 
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
         ปีงบประมาณ 2554
 
 
รอบที่ 1  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
 
 
สรุปตาราง : ข้อสังเกตและการดำเนินการ (ในโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวข้อง)
 
        ปีงบประมาณ 2554
         ปีงบประมาณ 2553
         ปีงบประมาณ 2552
 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
 
         ปีงบประมาณ 2552
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการตรวจราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรม 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011