รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการ "๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง"
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการขับเคลื่อนยุวบัญชีสู่ครอบครัวผาสุก "Little Farm to Village"
โครงการพัฒนา "ยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร" (Youth Accountant)
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2553
 
 
- คู่มือดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2553
 
โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีในพื้นที่ดำเนินโครงการศิลปาชีพ
ปีงบประมาณ 2553
 
โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 2553
 
 
 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการสอบบัญชีภาคสหกรณ์ให้กับนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Coop - Exam : CPCA Program)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011