รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ที่ กษ 0402/ว.97
ลว. 17 ธ.ค. 53)

นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2554 (ที่ กษ 0402/ว.86 ลว. 24 พ.ย. 53)

นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2554
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ในส่วนกลาง) เรื่อง "หลักการทำงาน ปี 2554 ยึดภารกิจตามกฎกระทรวง" วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 404
 
รายงานภาพรวมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสต้อนรับอธิบดีกรมตรวจ-
บัญชีสหกรณ์ (นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี) วันที่ 8 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 404
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011