รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการทำงาน ปี 2554 (New Road Map Cad 54) วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กทม.
 
 
 
 
การสัมมนา : การกำกับสหกรณ์ถ่ายโอน ปี 2554  ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2553  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
 
 
 
 
แนวคิด การนำ "นวัตกรรม (Innovation) การเกษตรเชิงสร้างสรรค์สู่องค์กรชุมชนวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 
 
 
 
การเชื่อมโยงเป้าหมาย 4 ผลผลิต ภายใต้แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ปี 2554 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 จ.ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
การประชุมทิศทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ปี 2554 และการประเมิน
ผลงาน ปี 2553 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 14 กรกฏาคม 2553
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กทม.
 
 
 
 
 
ทบทวนมุมมองหัวหน้าสำนักงาน พื้นที่ สตท.6 และ 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ณ JIRUNG HEALTH VILLAGE
 
 
 
 
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทย สู่สากล"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ
 
 
 
คำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 24 มิถุนายน 2553
 
 
 
การแถลงข่าวผลกระทบการจัดการธุรกิจและการเงินของสหกรณ์ภาคเกษตรไทยช่วงวิกฤตที่ผ่านมา วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์ข้อมูลหอการค้าไทย
 
 
 
 
 
การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 3 
เรื่อง ไอทีเกษตรในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 
หัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ์การเกษตร
 
 
 
 
 
การบรรยายหัวข้อ "ข้าราชการ :- เริ่มต้นชีวิตใหม่  เส้นทางการทำงานเชิงสร้างสรรค์" วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
การบรรยายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับ 11 สถาบันการศึกษา
 
 
 
 
 
การบรรยายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่
- วันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
การบรรยายความร่วมมือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
 
 
 
 
 
การบรรยายโครงการนำร่องประเมินมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.
 
 
 
 
การบรรยายหัวข้อการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีและการสอบบัญชีภาคสหกรณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
การบรรยายเรื่อง "มาตรฐานบัญชีและภาวะความเสี่ยงทางการเงินภาคสหกรณ์โคนมไทย" วันที่ 3 ธันวาคม 2552  ณ GRAND HOTEL  จ.จันทบุรี
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553 ระหว่างวันที่ 16 -17 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายและบริหารงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 13 ตุลาคม 2552
 
 
การบรรยายพิเศษ หลักสูตร "Professional Auditors" GROUP 1 - 4
 
 
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011