รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
 
 
เส้นทางการทำงานเชิงสร้างสร้างสรรค์ ปี 2553 วันที่ 15 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยและแนวทางการบริหารสหกรณ์ โดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  วันที่ 13 กันยายน 2552  ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตรีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
การเสวนา "เศรษฐกิจและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์ภาคการเกษตรไทย" ระดับประเทศ ในโอกาสตรวจเยี่ยมข้าราชการ สตท.3 (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
 
สรุป :- กรอบสาระสำคัญการนำเสนอต่อสหกรณ์เป้าหมาย นำร่องโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 53 ในโอกาสตรวจเยี่ยมข้าราชการ สตท.3 (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
 
การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 10 เรื่อง การประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันที่ 2 กันยายน 2552 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.
 
 
 
 
 
การบรรยาย เรื่อง การบริหารและจัดการงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 25 สิงหาคม 2552
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายและบริหารงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเด้นปาย สวีท รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
บทสรุป :- การกำหนดเส้นทางเดิน ROAD MAP ปี 2553
(13 ส.ค. 2552)
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ                
- Power point พิธีเปิด เรื่อง เส้นทางการทำงาน (ROAD MAP) ปี 2553
(11 ส.ค. 2552)
 
 
 
 
 
 
การประชุมสัมมนาเส้นทางการทำงานปี 2553 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรมและรีสอร์ทสักภูเดือน เขาใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
- Power point พิธีปิด  เรื่อง บทสรุป :- ROAD MAP ปี 2553
 
 
 
 
 
 
การประชุมสัมมนาเส้นทางการทำงานปี 2553 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรมและรีสอร์ทสักภูเดือน เขาใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
- Power point พิธีเปิด เรื่อง เส้นทางการทำงาน ปี 2553 : CAD - ROAD MAP
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน ปี 2553  ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
 
 
 
คำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2553 (1,047.4509 ล้านบาท) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี 2553 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
 
 
 
 
แถลงข่าว : ภาวะเศรษฐกิจของสถาบันเกษตรกรช่วงวิกฤษเศรษฐกิจ ณ สมาคมหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
 
 
 
 
 
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการและการจัดทำประชาพิจารณาการกำหนดสมรรถนะของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ สตท.8 และ สตท.9 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา
 
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.เพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสถาบันเกษตรกร 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว  จ.นครพนม
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2552  ณ โรงแรมพาวิเลี่ยนรีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011