นางวิมลรัตน์  จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
Tel : 09-2260-2690
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งฯ
Tel : 06 5728 2384
 

 
 
 
 
 
 
 

นางพจนีย์  แสนล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงใหม่
Tel : -
นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม
 หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงราย
Tel : 08 9850 8935
นายมานะ  โภคินมาศ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำปาง
Tel : 08-9850-8933
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวบานเย็น  หล้าป้อม
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำพูน
Tel : 08-9850-8932
นางสาววาสนา  ไชยวงศ์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน
Tel : 08-9850-8936
นางนงคราญ  พัฒน์รัตนไชย
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พะเยา
Tel : 08-9850-8934
 
 

นายวันชัย  แสงนาค
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แพร่
Tel : 08-9850-8930

นายสุบรรณ  จำปา
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
น่าน
Tel : 08-9850-8931
   

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011