น.ส.ประสพศรี  ภู่ริยะพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
Tel : 06-1389-4794
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
นางจุไรรัตน์  เทพบุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
Tel : 09-8826-7833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ว่าง -
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก
Tel : -
 
นายสมศักดิ์  ตาทิพย์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุตรดิตถ์
Tel : 08-9961-6842
 
นายเชิดชัย  ลี้สวัสดิ์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิจิตร
Tel : 09-2264-2319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพัชรินทร์  โนนจุ้ย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบูรณ์
Tel : 08-9961-6839
 
นางสาวจริยา  ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครสวรรค์
Tel : 08-9961-6844
 
นางสาวยุวดี  ตังทิวะนนท์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กำแพงเพชร
Tel : 06-1389-3229
 
 
 
 
 
 
 
นายบรรจง  โอภาสนิพัทธ์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตาก
Tel : 08-9961-6840
นางชวมณฑ์  ศรีวาลัย
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุโขทัย
Tel : 06-1389-3158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011