นายมงคล  พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
Tel : 09 2260 2416
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
นายบุญจันทร์  แม้นศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
Tel : 06 5716 2554
 
 
 
     
 
นางสาวกัลยาณี  แซ่ตั้ง
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
Tel : 08-9280-1128
 
นายเสริม  อุดมพรวิเศษ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยโสธร
Tel : 08-9280-1127
 

  

 

นางลำพูล  ใจกล้า
 หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด
Tel : 08-9569-1101
 
 
 
 
 
 
 

    

   
 

นางสาวพิมพ์ประไพ  พูลทรัพย์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มุกดาหาร
Tel : 08-9569-1102
 
นายไมตรี  สายจันดา
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อำนาจเจริญ
Tel : 08-9280-1124
 
นายชูศวัส  อ่ำสุวรรณ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาฬสินธุ์
Tel : 09-2260-2376
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
นางจารุวรรณ  มาลาศรี
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
Tel : 08-1717-8987

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011