นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
Tel : 08-4388-0377
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
       
   
 
 
นางสาวจินดา  เสถียรุจิกานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
Tel : 06 3193 7829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสมสมร  รอดกุล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยา
Tel : 09-2260-2379
 
นายเสริม  อุดมพรวิเศษ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นนทบุรี
Tel : 08-9897-1431
 
นางสาวเนตรภัทร  รัชนีกร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ปทุมธานี
Tel : 08-9897-9485
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวนิตยา  จันนพรัตน์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่างทอง
Tel : 08-9254-3660
 
นางสาวอรอนงค์  อินจู
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลพบุรี
Tel : 09-2264-2310
 
นางสาวเพ็ญจันทร์  ไทยเสรีกุล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สิงห์บุรี
Tel : 08-9254-3669
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางบัวผัน  พันทวี
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สระบุรี
Tel : 08-9254-3659
 
นางสุกัญญา  เปี่ยมสง่า
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชัยนาท
Tel : 08-9961-6836
 
นางสาวนิภา  แจงทนงค์
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาญจนบุรี
Tel : 09-2261-5783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011